آموزش بافت شناسی (Histology)

"ويژه دامپزشکی"

معرفی يک وب سايت بي نظير در رابطه به آموزش درس بافت شناسی (1 و 2) ،ويژه دامپزشکی

آموزش همراه با تصاوير بي نظير که جای هيچ ابهامی را برای دانشجو باقی نخواهد گذاشت

Veterinary Histology

(کاربردی برای دانشجویان)

نوشته شده توسط صدای دامپزشکی ایران در ۸۷/۰۳/۱۳ |